Profissões em Inglês

INGLÊS PORTUGUÊS INGLÊS PORTUGUÊS
attorney
(əˈtɜrni)
advogado blacksmith
(ˈblækˌsmɪθ)
ferreiro
actor
(ˈæktər)
ator historian
(hɪˈstɔriən)
historiador
actress
(ˈæktrɪs)
atriz engineer
(ˌɛndʒəˈnɪər)
engenheiro
butler
(ˈbʌtlər)
mordomo auditor
(ˈɔdɪtər)
auditor
bricklayer
(ˈbriklāər)
pedreiro gardener
(ˈgɑrdnər)
jardineiro
housewife
(ˈhaʊsˌwaɪf)
dona de casa cook
(kʊk)
cozinheiro
systems analyst
(ˈsɪstəms ˈænlɪst)
analista de sistemas jeweller
(ˈdʒuələr)
joalheiro
archaeologist
(ˌɑrkiˈɒlədʒɪst)
arqueólogo judge
(judge)
juiz
architect
(ˈɑrkɪˌtɛkt)
arquiteto sailor
(ˈseɪlər)
marinheiro
artist
(ˈɑrtɪst)
artista milkman
(ˈmɪlkˌmæn)
leiteiro
astronaut
(ˈæstrəˌnɔt)
astronauta mechanic
(məˈkænɪk)
mecânico
astronomer
(əˈstrɒnəmər)
astrônomo meteorologist
(ˌmitiəˈrɒlədʒi)
meteorólogo
athlete
(ˈæθlit)
atleta model
(ˈmɒdl)
modelo
flight attendant
(flaɪt əˈtɛndənt)
aeromoça nun
(nʌn)
freira
garbage collector
(ˈgɑrbɪdʒ kəˈlɛktər)
lixeiro monk
(mʌŋk)
monge
bibliographer
(ˌbɪbliˈɒgrəfər)
bibliógrafo musician
(myuˈzɪʃən)
músico
librarian
(laɪˈbrɛəriən)
bibliotecário babysitter
(ˈbeɪbiˈsɪtər)
babá
biologist
(baɪˈɒlədʒɪst)
biólogo worker
(ˈwɜrkər)
obreiro, operário
fireman
(ˈfaɪərmən)
bombeiro clerk
(klɜrk)
auxiliar de escritório
bell boy
(bɛl bɔɪ)
mensageiro (hotel) baker
(ˈbeɪkər)
padeiro
cashier
(kæˈʃɪər)
caixa hairdresser
(ˈhɛərˌdrɛsər)
cabeleireiro
waiter
(ˈweɪtər)
garçom journalist
(ˈdʒɜrnlɪst)
jornalista
waitress
(ˈweɪtrɪs)
garçonete fisherman
(ˈfɪʃərmən)
pescador
truck driver
(trʌk ˈdraɪvər)
motorista de caminhão pilot
(ˈpaɪlət)
piloto
butcher
(ˈbʊtʃər)
açougueiro painter
(ˈpeɪntər)
pintor
carpenter
(ˈkɑrpəntər)
carpinteiro plumber
(ˈplʌmər)
encanador
mailman
(ˈmeɪlˌmæn)
carteiro poet
(ˈpoʊɪt)
poeta, poetisa
hunter
(ˈhʌntər)
caçador politician
(ˌpɒlɪˈtɪʃən)
político
scientist
(ˈsaɪəntɪst)
cientista policeman
(pəˈlismən)
polícia
surgeon
(ˈsɜrdʒən)
cirurgião doorman
(ˈdɔrˌmæn)
porteiro
announcer
(əˈnaʊnsər)
locutor teacher
(ˈtitʃər)
professor
driver
(ˈdraɪvər)
motorista president
(ˈprɛzɪdənt)
presidente
janitor
(ˈdʒænɪtər)
zelador programmer
(ˈproʊgræmər)
programador
accountant
(əˈkaʊntnt)
contador psychologist
(saɪˈkɒlədʒɪst)
psicólogo
stockbroker
(ˈstɒkˌbroʊkər)
corretor de bolsa psychiatrist
(sɪˈkaɪətrɪst)
psiquiatra
priest
(prist)
padre, sacerdote radiologist
(ˌreɪdiˈɒlədʒi)
radiologista
dentist
(ˈdɛntɪst)
dentista receptionist
(rɪˈsɛpʃənɪst)
recepcionista
detective
(dɪˈtɛktɪv)
detetive watchmaker
(ˈwɒtʃˌmeɪkər)
relojoeiro
designer
(dɪˈzaɪnər)
designer, desenhista reporter
(rɪˈpɔrtər)
repórter
doctor
(ˈdɒktər)
doutor, médico miner
(ˈmaɪnər)
mineiro
electrician
(ɪlɛkˈtrɪʃən)
eletricista tailor
(ˈteɪlər)
alfaiate
businessman
(ˈbɪznɪsˌmæn)
empresário secretary
(ˈsɛkrɪˌtɛri)
secretário(a)
nurse
(nɜrs)
enfermeiro(a) soldier
(ˈsoʊldʒər)
soldado
writer
(ˈraɪtər)
escritor taxi driver
(ˈtæksi ˈdraɪvər)
taxista
beautician
(byuˈtɪʃən)
esteticista technician
(tɛkˈnɪʃən)
técnico
student
(ˈstudnt)
estudante telephone operator
(ˈtɛləˌfoʊn ˈɒpəˌreɪtər)
telefonista
pharmacist
(ˈfɑrməsɪst)
farmacêutico therapist
(ˈθɛrəpɪst)
terapeuta
philosopher
(fɪˈlɒsəfər)
filósofo bullfighter
(ˈbʊlˌfaɪtər)
toureiro
physicist
(ˈfɪzəsɪst)
físico translator
(trænsˈleɪtər)
tradutor
photographer
(fəˈtɒgrəfər)
fotógrafo salesman
(ˈseɪlzmən)
vendedor
manager
(ˈmænɪdʒər)
gerente greengrocer
(ˈgrinˌgroʊsər)
verdureiro
farmer
(ˈfɑrmər)
fazendeiro veterinarian
(ˌvɛtərəˈnɛəriən)
veterinário
forest ranger
(ˈfɔrɪst ˈreɪndʒər)
guarda-florestal shoemaker
(ˈʃuˈmeɪkər)
sapateiro